HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN & HOA HỒNG

Đăng nhập tài khoản: Tên dăng nhập là Email của bạn

Linh đối tác của Bạn: Là link cửa hàng của CTV. Khách hàng click vào link và đặt hàng CTV sẽ nhận được hoa hồng

Chính sách chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu và điều kiện hoa hồng

Thanh toán ước tính kế tiếp: là tổng hoa hồng tạm tính đến thời điểm hiện tại. 

Tiền hoa hồng được nhận: là hoa hồng của đơn hàng khách hàng đã thanh toán.

Danh sách hoa hồng: Giúp CTV biết được hoa hồng của bạn trong tháng hoặc trong một khoảng thời gian 

Hoa hồng chưa xác nhận: là hoa hồng của đơn hàng khách hàng đặt hàng chưa thanh toán.

Hoa hồng đã xác nhận: là hoa hồng của đơn hàng đã thanh toán thành công

Lịch sử thanh toán: Thống kê danh sách hoa hồng Motherland đã thanh toán cho CTV

Cài đặt: Thay đổi thông tin CTV, thay đổi mật khẩu

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: